جاش ولف در مورد سرمایه گذاری در دفاع آمریکا


رایان اوایل این ماه با جاش ولف، یکی از بنیانگذاران لوکس کپیتال، در دفترش در نیویورک صحبت کرد تا در مورد اینکه چرا تمایل دارد در شرکت هایی که روی چالش های امنیت ملی کار می کنند سرمایه گذاری کند، صحبت کند. اما این گفتگو بسیار فراتر از آن را پوشش داد. آنها همه چیز را پوشش دادند، از آغاز کار اصلی صنایع دفاعی گرفته تا اینکه چرا خشم محرک مهم نوآوری است تا آنچه که او در بنیانگذاران به دنبال آن است و فراتر از آن.

تصویر: DALLE
دیدگاهتان را بنویسید