استراتژی گفتگو با مارا کارلین، دستیار وزیر دفاع


رایان با دکتر مارا کارلین، که به عنوان دستیار وزیر دفاع برای استراتژی، برنامه ها و قابلیت ها خدمت می کند، نشست. آنها در مورد جدید بحث کردند استراتژی دفاع ملیموضوع حیاتی اجرا، بازدارندگی یکپارچه، چگونگی دستپاچگی های روسیه در اوکراین طرز فکر پنتاگون را در مورد مسکو به عنوان یک دشمن تغییر داده است و خیلی چیزهای دیگر.

تصویر: گروهبان ستاد نیروی هوایی شانون بومن
دیدگاهتان را بنویسید